Eesti keele riigieksamiks ettevalmistav kursus

Toimumise aeg: 10.01.-15.04.2020, reedeti kell 13.05-14.50
Klassiruumis G16
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu 
Kursuse juhendaja: Elfriede Ait

Kursuse eesmärk
Kursuse lõpetaja tunneb eesti keele riigieksami struktuuri, teab kirjandi kirjutamise ja funktsionaalse lugemise ülesande põhitõdesid ning oskab neid praktiliselt rakendada.

Kursuse õppesisu

 • käsitletakse eesti keele riigieksami põhinõudeid;
 • käsitletakse kirjandi struktuuri, selle loogikat, analüüsitakse erinevaid kirjandeid;
 • käsitletakse funktsionaalse lugemisülesande struktuuri; analüüsitakse erinevaid tekste;
 • tehakse sõnastus- ja stiiliharjutusi;
 • tutvutakse ÕS-i kasutamisvõimalustega;
 • antakse eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks vajalikke nõuandeid ja lugemisoovitusi.

Kursuse lõpetaja

 • suudab lugeda, mõista, analüüsida, tõlgendada ja luua tekste;
 • oskab loetut suhestada aja, koha ning teiste tekstidega;
 • oskab luua terviklikku argumenteeritud mõtteloogilist teksti;
 • mõistab alusmaterjali tähtsust ja oskab seda kasutada;
 • tunneb kirjandi alustamise-lõpetamise eri viise ja mõtete kogumise võimalusi ning oskab neid rakendada;
 • oskab ära tunda ja vältida stiilivigu ja valida väljendusvahendeid;
 • teab eri tekstide tunnuseid ja ülesehitusprintsiipe;
 • oskab leida, korrastada ning kasutada teavet suuliste ja kirjalike tekstide koostamisel;
 • oskab kasutada keelekäsiraamatuid tekstide koostamisel ja korrigeerimisel;

Kursuse jooksul viiakse läbi üks 6-tunnine proovieksam, mis koosneb tekstianalüüsist ja kirjandistvastavalt eesti keele riigieksami mahule ja nõudmistele.
Proovieksamile järgneb individuaalanalüüs, kus õpilasega koos tuuakse välja tema vead ning antakse soovitusi nende vältimiseks.

Kursuse hind 140 eurot
Tasumine toimub PMG MTÜ arveldusarvele EE911010220259556227 SEB panka, eraldi arveid ei esitata. Selgitusse märkida õpilase nimi ja ettevalmistav kursus.

Kursusele registreerumine 30.novembrist kuni 15.detsembrini 2019 selle LINGI kaudu.
Vähese osalejate arvu korral on koolituskeskusel õigus kursus ära jätta. Sellest teavitatakse kõiki registreerujaid.

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü