Eelkool

Pirita Majandusgümnaasiumis PMG Koolituskeskuse poolt korraldatavad eelkooli rühmad on suunatud 6-7 aastastele koolieelikutele. Õppetöö toimub 7. septembrist 2023 kuni 2. maini 2024 neljapäeviti kell 16.00-18.00. Õppetööd ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel. Traditsioonilised sündmused kooliaasta jooksul on avaaktus, jõulupidu ja lõpuaktus.

Eelkooli infotund toimub neljapäeval, 23. augustil 2023 kell 17.30 kooli võimlasaalis. Eelkooli avaaktus toimub neljapäeval, 7. septembril kell 16.00. 

Õppetöö toimub lõimingu meetodil. Igas tunnis arendatakse taju, mälu, mõtlemist ja tähelepanu ning tehakse nuputamist vajavaid ülesandeid. Õppetöö mitmekesistamiseks kasutatakse (tahvel)arvuteid. Igal nädalal saavad vanemad õpitu kohta tagasisidet ja vajadusel nõuandeid, kuidas oma last paremini toetada kooliks ettevalmistamisel.

Eelkooli õpetajateks on Pirita Majandusgümnaasiumi tublid klassiõpetajad Ruth Vaik-Luga, Eike Valgma ja Pille Vilba .

ÜLDINE ARENG:
Laps õpib suhtlema omaealiste lastega ja täiskasvanutega, tegema koostööd väiksemas ja suuremas grupis, tuleb toime oma emotsioonidega ja teab kuidas erinevates olukordades käituda, õpib lugupidavat suhtumist kaasinimestesse, suhtub õppetöösse tõsiselt ja on oma tegevuses püsiv.

PROGRAMM
Eesti keel
Laps õpib lugemise ja kirjutamise eeloskusi, mõistab loetud teksti ja oskab jutustada, arutleda, tunneb tähti, veerib/loeb kokku 1-2 silbilisi sõnu trükitähtedega, kirjutab joonistähtedega 1-2 silbilisi sõnu joonelisse vihikusse.
Matemaatika
Laps kirjutab ruudulisse vihikusse numbreid ja mustreid, liidab ja lahutab12 piires, loendab 12-ni, rühmitab ja järjestab erineva tunnuse järgi, tunneb kella täis- ja pooltundides.
Inglise keel
Laps omandab elementaarse sõnavara (oskab tervitada, tänada, loendada, tunneb värve, riietusesemeid jne).
Kunst ja meisterdamine
Laps õpib tundma ja kasutama erinevaid materjale, oskab joonistada/meisterdada iseseisvalt või abiga.

Õppetasu on 65 eurot kuus, millele lisandub ühekordne õppevahendite tasu õppeaastaks 35 eurot.

Registreerida saab lapse eelkooli õpilaseks kuni 1. septembrini või kuni on vabu kohti selle LINGI kaudu.

Lisainfo: koolituskeskus@pmg.edu.ee

Sule Menüü