Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtu ajakava 2024/25 õa


22. veebruar 2024 – Pirita Majandusgümnaasiumi virtuaalne infopäev

Infopäev toimub virtuaalselt selle LINGI kaudu neljapäeval, 22. veebruaril. Tutvustame gümnaasiumi õppesuundi, räägime vastuvõtuprotsessist.

Infopäeva slaidiesitlust saab vaadata sellelt LINGILT.

1.-20. märts 2024 – avalduse esitamine Pirita Majandusgümnaasiumi 10. klassi kandideerimiseks

Avalduste esitamine Pirita Majandusgümnaasiumisse kandideerimiseks toimub SIIT

Registreerimisavalduse lõppu tuleb lisada:

 • Hinneteleht vähemalt kahe trimestri/veerandi kokkuvõtvate hinnetega

Hinnetlehe faili saab esitada ainult pdf-formaadis. Faili nimi panna vormis: õpilaskandidaadi Perekonnanimi_Eesnimi.pdf

Juhendi hinnetelehe salvestamiseks leiab sellelt LINGILT

NB! Kooli saavad kandideerida 9. klasside õpilased, kelle käesoleva õppeaasta klassitunnistusel on kokkuvõtvad hinded positiivsed ning kes on õppinud võõrkeeltena inglise ja vene keelt.


EIS testile registreeritakse õpilased Sisseastumine.ee taotluste alusel. Pirita Majandusgümnaasium teeb ühiskatsed järgmiste koolidega: Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinna Laagna Gümnaasium ja Tallinna Saksa Gümnaasium.


1. aprill 2024ühtse gümnaasiumisse sisseastumise testi sooritamine

Pirita Majandusgümnaasiumisse kandideerimiseks tuleb sooritada eesti keele, matemaatika ja inglise keele test. 

Testide sooritamise ajakava EIS keskkonnas 1. aprillil:

Eesti keele, matemaatika ja inglise keele testi sooritamiseks on aega 90 minutit.

Testide sisu:

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale. Iga osa annab maksimaalselt 100 punkti.

Test sooritatakse iseseisvalt ja ilma abivahenditeta. Matemaatika testiosa ajal on lubatud taskuarvuti kasutamine (ei tohi kasutada nutiseadme kalkulaatorit, võib kasutada testimisarvuti kalkulaatorit). Kõikides testi osades saab liikuda ülesannete vahel edasi-tagasi.

Eesti keele test kontrollib järgmisi teemasid:

 • kirjavahemärgistus;
 • vormiõpetus; 
 • täheortograafia; 
 • algustäheortograafia;
 • kokku-lahkukirjutamine;
 • teksti mõistmine (lugemisülesanne).

Matemaatika test kontrollib järgmisi teemasid:

 • avaldiste lihtsustamine;
 • kirjalik arvutamine;
 • võrrandid, võrrandidüsteemid ja tekstülesanded;
 • protsentülesanded;
 • funktsioonid (pöördvõrdeline seos, lineaar- ja ruutfunktsioon);
 • geomeetria (kolmnurk (sh Pythagorase teoreem), nelinurk, ring, kuup, risttahukas).
 • Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja vastuse esitamise oskust. Taskuarvuti kasutamine on lubatud.

Inglise keele test sisaldab

 • teksti lugemist ja sellest vigade ülesotsimist (Error correction);
 • valikvastustega ülesannet (Multiple choice);
 • ajavorme (verb tuleb panna õigesse ajavormi vastavalt kontekstile) (Tenses);
 • sõnatuletust (Word formation).

Täiendavat infot testide korralduse kohta leiab sellelt LINGILT

15. aprill 2024 – testi tulemused avalikustatakse EISis

Tulemust näevad EISis

 • testi sooritaja ise;
 • gümnaasiumid, kellele on õpilane EISi või kooli kandideerides tulemuse vaatamise õiguse;
 • õpilase praegune kool juhul, kui seal viiakse ka test läbi ja õpilane on andnud registreerides tulemuse vaatamise õiguse.

Alates 15.aprillist 2024 – vestlused

Vestlused toimuvad grupivestlustena koolimajas, ajakava saadetakse avalduses kirjasolevale eposti aadressile.

Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:

 • motiveeritus õppida gümnaasiumis ja lisaks õpilase põhjendused õppesuuna valikul,
 • sotsiaalsed oskused (osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus,
 • koolikohustuse täitmine (puudumised ja põhjused).

21. juuni 2024 – viimane päev dokumentide esitamiseks õpilaskoha vastu võtmiseks

Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse õpilast e-kirja teel. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja lapsevanema allkirjastatud taotluse alusel (siit leiab LINGI vormile), mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist.

Otsust koolis õppima asumise kohta ootame õpilaskandidaatidelt hiljemalt 21. juunil kell 10.00.

Koolipoolne otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks põhikooli lõputunnistuse alusel hiljemalt 26. juunil 2024.

NB! Juhul kui põhikooli lõpueksami tulemusi hinnatakse protsentides ja eksamitulemus jääb alla 50%, siis loetakse see mitterahuldavaks hindeks. 

Täiendavatele küsimustele vastab gümnaasiumi õppejuht Sirly Illak-Oluvere
e-kiri: sirly.illak-oluvere@pmg.edu.ee; vastuvott@pmg.edu.ee
telefon: 6 059 748


Sule Menüü