Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtu ajakava 2021/22 õa


6.-21. märts 2021 – 10. klassi sisseastumiskatestele registreerimine toimub selle LINGI kaudu.

NB! Registreerimisel tuleb lisada:

 • Õpilaskandidaadi ingliskeelne enesetutvustus, mis sisaldab ka meie kooli ning õppesuuna valiku põhjendust. Enesetutvustuse alusel hinnatakse õpilaskandidaadi inglise keele taset.
 • Klassitunnistus vähemalt kahe trimestri/veerandi hinnetega.

Vajalikud dokumendid palume sisestada registreermise lõpus. Täiendavalt saab dokumente esitada kuni 16. aprillini 2021 registreerimise järel meilile saabuva kinnituskirja lõpus oleva lingi kaudu või e-postiga aadressil vastuvott@pmg.edu.ee. Dokumentide saatmisel palume failile nimeks panna õpilaskandidaadi Perekonnanimi_Eesnimi. Dokumente saab esitada ainult pdf-formaadis.

Juhend tunnistuse salvestamiseks eKooli kasutajatele:

 • avage eKoolis hinneteleht,
 • “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 • valige perioodiks “aasta”,
 • klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 • valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 • lisage failile nimi kujul: Perekonnanimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Juhend tunnistuse salvestamiseks Stuudiumi kasutajatele:

 • avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 • alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 • printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 • lisage failile nimi kujul: Perekonnanimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

16. aprill 2021kooli kandideerimiseks testide sooritamine EIS keskkonnas.

Testid viiakse läbi HARNO poolt koordineeritud Eksamite Infosüsteemi (EIS) keskkonnas. Pirita Majandusgümnaasiumisse kandideerimiseks tuleb kindlasti sooritada 16. aprillil eesti keele ja matemaatika test, sest teist aega EIS ei paku. EIS keskkonnas sel päeval sooritatud testid annavad võimaluse kandideerida mitmesse kooli korraga.

Testimiseks valmistumine:

Tee kohe läbi oma arvuti kontrollimise test selle LINGI kaudu, et olla kindel arvuti tehnilises sobivuses testi sooritamiseks.

Tutvu verifitseerimise (isiku tuvastamise) juhendiga, selle LINGI kaudu.

Tee 7.-14. aprillini läbi harjutustest, mille leiad sellelt LINGILT . Harjutustesti saab lahendada ainult üks kord.

EISi logimine:

Testi sooritamiseks sobivad Mozilla Firefox ja Google Chrome veebilehitsejad. Internet Exploreriga ei pruugi kõik tegevused õnnestuda. EISi saab logida ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HarID-ga (HarID konto loomise juhendi asub sellel LINGIL). ID-kaardiga sisse logides tuleb see verifitseerimise ajaks kaardilugejast eemaldada, seetõttu soovitame kasutada sisselogimiseks HarID, et hiljem oleks verifitseerimine lihtsam.

Videojuhend EISi sisselogimise kohta leiad sellelt LINGILT.

Testide sooritamise ajakava EIS keskkonnas 16. aprillil:

10.00-11.00 matemaatika

11.15-12.15 eesti keel

Iga testiosa lahendamiseks on aega 60 minutit. Test avatakse ja suletakse sooritajale automaatselt määratud kellaaegadel. Ära logi ennast EIS keskkonnast kahe testi sooritamise vahel välja, siis ei pea end uuesti verifitseerima. Test on ühesuunaline, st testi lahendades ei saa minna tagasi eelmisele ülesandele.

Testide sisu:

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale. Iga osa annab maksimaalselt 100 punkti.

Matemaatika teemad:

 • avaldiste lihtsustamine;
 • kirjalik arvutamine;
 • tekstülesanded;
 • protsentülesanded;
 • funktsioonid (pöördvõrdeline-, lineaar- ja ruutfunktsioon);
 • geomeetria (kolmnurk (sh Pythagorase teoreem), nelinurk, ring, kuup, risttahukas).
  Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja vastuse esitamise oskust. Lubatud on taskuarvuti kasutamine.

Eesti keele valdkonnad:

 • morfoloogia;
 • täheortograafia;
 • interpunktsioon ja sõnavara;
 • teksti mõistmine.

21.-23. aprill 2021 – vestlused

Juhul, kui vestluste sooritamine koolis osutub tervishoiu nõuetest lähtuvalt võimatuks,  toimuvad vestlusel Google Meet keskkonnas. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:

 • motiveeritus õppida gümnaasiumis ja lisaks õpilase põhjendused õppesuuna valikul,
 • sotsiaalsed oskused (osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus,
 • koolikohustuse täitmine (puudumised ja põhjused).

25. juuni 2021 – vastuvõetute lõpliku nimekirja kinnitamine

Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse õpilast e-kirja teel. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja lapsevanema allkirjastatud TAOTLUSE alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist.

Koolikoha vastuvõtmise otsust ootame hiljemalt 22. juunil kell 15.00.

Lõplik otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks põhikooli lõputunnistuse alusel hiljemalt 25. juunil 2021.

Täiendavatele küsimustele vastab gümnaasiumi õppejuht Riina Tamm.
e-kiri: riina.tamm@pmg.edu.ee
telefon: 6 059 748


Sule Menüü