Vastuvõtt 10. klassi

Pirita Majandusgümnaasiumit ja vastuvõttu tutvustav video

Tere tulemast Pirita Majandusgümnaasiumisse!

Vastuvõtu ajakava 2021/22 õa

6.-21. märts 2021 – kooli astumiseks AVALDUSTE REGISTREERIMINE. Link registreerimiseks avaneb SIIN

NB! Vajalik on eKoolist või Studiumist alla laetud klassitunnistuse pdf, kus näha tunnistuse esitaja nimi ja vähemalt 2 veerandi/trimestri hinded. Palun panna pdfi nimeks selle esitaja nimi.

16. aprill 2021KOOLI KANDIDEERIMISEKS TESTIDE SOORITAMINE EIS KESKKONNAS.

Tervisekaitse piirangutest lähtuvalt kasutame sel aastal koos mitmete teiste koolidega testide läbiviimiseks HARNO poolt koordineeritud EIS keskkonda. EIS keskkonnas 16. aprillil sooritatud testid annavad võimaluse kandideerida mitmesse kooli korraga ehk kõik koolid, kuhu avaldus on kirjutatud, saavad peale testi sooritamist automaatselt testi tulemused. NB! Ei kehti EISis sooritatavate 3- ja 4- kooli katsete kohta.

Kooli kandideerimiseks on tuleb KINDLASTI 16. aprillil testid sooritada, sest teist testsessiooni EIS ei paku!

Inglise keele testi korralduse avaldame 4. märtsil 2021.

ESIMESE ASJANA tee KOHE läbi oma arvuti kontrollimise test mille juhendi leiad SIIT

AJAKAVA 16. aprillil:

10.00-11.00 matemaatika

11.15-12.15 eesti keel

Iga osa lahendamiseks on aega 60 minutit. Test avatakse ja suletakse sooritajale automaatselt määratud kellaaegadel.

Test on ühesuunaline, st testi lahendades ei saa minna tagasi eelmisele ülesandele.

TESTIDE SISU:

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale. Iga osa annab maksimaalselt 100 punkti.

Matemaatika teemad:

 • avaldiste lihtsustamine;
 • kirjalik arvutamine;
 • tekstülesanded;
 • protsentülesanded;
 • funktsioonid (pöördvõrdeline-, lineaar- ja ruutfunktsioon);
 • geomeetria (kolmnurk (sh Pythagorase teoreem), nelinurk, ring, kuup, risttahukas).
  Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja vastuse esitamise oskust. Lubatud on taskuarvuti kasutamine.

Eesti keele valdkonnad:

 • morfoloogia;
 • täheortograafia;
 • interpunktsioon ja sõnavara;
 • teksti mõistmine.

EISi logimine:

EISi saab logida ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HarID-ga (HarID konto loomise juhend asub siin). ID-kaardiga sisse logides tuleb see verifitseerimise ajaks kaardilugejast eemaldada, seetõttu soovitame kasutada sisselogimiseks HarID, et hiljem oleks verifitseerimine lihtsam.

Testi sooritamiseks sobivad Mozilla Firefox ja Google Chrome veebilehitsejad. Internet Exploreriga ei pruugi kõik tegevused õnnestuda.

Videojuhend sisselogimise kohta: Kuidas EISi sisse logida? (videod eesti ja vene keeles)

21.-23. aprill 2021 – vestlused

25. juuni 2021 – vastuvõetute lõpliku nimekirja kinnitamine

Juhul, kui vestluste sooritamine koolis osutub tervishoiu nõuetest lähtuvalt võimatuks,  toimuvad vestlusel Google Meet keskkonnas.

Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:

 • motiveeritus õppida gümnaasiumis ja lisaks õpilase põhjendused õppesuuna valikul,
 • sotsiaalsed oskused (osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus,
 • koolikohustuse täitmine (puudumised ja põhjused).

Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse õpilast e-kirja teel.

Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist. Lõplik otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks põhikooli lõputunnistuse alusel hiljemalt 25. juunil 2021.

Täiendavatele küsimustele vastab gümnaasiumi õppejuht Riina Tamm

e-kiri: riina.tamm@pmg.edu.ee

telefon: 6 059 748

10. klassi vastuvõtu kord

Õpilase vastuvõtmise Pirita Majandusgümnaasiumisse otsustab kooli direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Tallinna Haridusameti juhataja 22.11.2016 käskkirjaga nr 1.-2/651 kinnitatud “Pirita Majandusgümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale”:

1. Õpilase 10. klassi vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või välisriigi õppeasutuse vastava haridustaseme omandanud õpilase vanem.
2. Õpilane võetakse 10. klassi vastu 9. klassi klassitunnistuse keskmise hinde, tasemetesti (matemaatika, eesti keel, inglise keel) tulemuste ja vestluse alusel.
3. Teavitamine gümnaasiumisse astumisest ja tasemetestile registreerumine toimub elektrooniliselt kooli kodulehe kaudu.
4. Tasemetesti koostavad kooli õppetoolide esindajad, ülesanded lähtuvad matemaatika, eesti keele ja inglise keele riiklikust õppekavast ning vastavad raskustasemelt põhikoolis õpitule.
5. Tasemetesti hindab direktori määratud vastuvõtukomisjon.
6. Õpilaskandidaatide tasemeteste säilitatakse uue õppeaasta alguseni ning igal kandidaadil on õigus oma tööga tutvuda.
7. Tasemetesti tulemuste ja 9. klassi klassitunnistuse keskmise hinde põhjal moodustub pingerida, mille alusel kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusele. Tasemetesti igast osatestist peab olema sooritatud vähemalt 60%.
8. Vestluse temaatika hõlmab õpilaskandidaadi õpimotivatsiooni, õppesuuna valiku põhjendust, suhtlemisoskust, üldkultuurilist maailmapilti, ühiskondlikku aktiivsust ning saavutusi.
9. Vastuvõetud õpilasi teavitatakse sellest e-posti teel 3 tööpäeva jooksul peale tasemetesti ja vestluse sooritamist.
10. Täiendavast vastuvõtust vabadele kohtadele teavitatakse kooli kodulehel.
11. Pirita Majandusgümnaasiumi 10. klassi ei võeta vastu õpilast, kelle põhikooli lõputunnistusel on „nõrk“ või „puudulik“ aasta-, eksami – või käitumishinne.

Esitatavad dokumendid 10. klassi õppima asumisel:
1. Sisseastuja isikut tõendav dokument;
2. Vanema isikut tõendav dokument;
3. Taotlus õpilase gümnaasiumiklassi astumiseks;
4. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
5. Õpilase põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
6. Väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

Õpilase 10. klassi astumisel sooritatava tasemetesti sisu ja sooritamine
1. Tasemetest sooritatakse Pirita Majandusgümnaasiumis direktori määratud vastuvõtukomisjoni liikmete juuresolekul.
2. Tasemetesti sooritamiseks on aega 60 minutit.
3. Tasemetestis on kõikide osatestide (eesti keel, matemaatika ja inglise keel) maht ja sisu proportsionaalselt võrdne.

Tasemetesti osatestide teemad

EESTI KEEL
Hääliku õigekiri.
Suure ja väikese algustähe õigekiri.
Kokku-,ja lahkukirjutamise õigekiri.
Käänded.
Pöördsõna käändelised ja pöördelised vormid.
Üldteadmised kirjakeelest, argikeelest, keelesugulusest, keeleuuendusest.
Kirjavahemärkide kasutamine.

INGLISE KEEL
Artikkel.
Nimisõna (mitmus, omastav kääne).
Omadussõna (võrdlusastmed).
Arvsõna (põhi- ja järgarvud).
Asesõna (enesekohased ja siduvad asesõnad).
Määrsõna (moodustamine, võrdlemine).
Tegusõna (reeglipärased ja ebareeglipärased vormid).
Ajavormid.
Modaaltegusõnad.
Kaudne kõne.
Käskiv kõneviis.
Kaudne kõne.
Tingimuslaused.
Eessõnad (ka enamkasutatavad eessõnalised väljendid).
Sõnade järjekord lauses.
Sõnatuletus.

MATEMAATIKA
Arvutamine.
Algebralised teisendused (lihtsustamine taandamine).
Võrrandi lahendamine (ruutvõrrand, murdvõrrand, lineaarvõrrand).
Funktsioonid.
Geomeetrimised kujundid.

Sule Menüü