Vastuvõtt 10. klassi

Seoses kehtiva eriolukorraga, toimub vastuvõtt Pirita Majandusgümnaasiumi 10. klassi 2020/2021 õppeaastaks muudetud alustel.

Käesoleval aastal võetakse õpilasi Pirita Majandusgümnaasiumisse vastu 9. klassi klassitunnistusel olemasolevate kokkuvõtvate hinnete keskmise hinde ja videovestlusel saadud punktidest moodustuva pingerea alusel.
Pirita Majandusgümnaasiumi sisseastumiskatsetel osalemiseks palume registreeruda selle LINGI kaudu hiljemalt 01.05.20. Peale registreerumist palume saata 9. klassi tunnistuse kahe trimestri hinnete väljavõte eKoolist või Stuudiumist pdf-formaadis e-posti aadressile riina.tamm@pmg.edu.ee hiljemalt 01.05.20. Dokumendi nimeks peab olema õpilaskandidaadi perekonnanimi ja tunnistuse peal peab näha olema tunnistuse välja andnud kooli nimi.

Vestlusele kutsutakse õpilased 9. klassi klassitunnistuse kahe trimestri hinnete keskmise hinde põhjal moodustunud pingerea alusel. Vestluste ajakava tehakse teatavaks hiljemalt 08.05.20. Täpne info Google Meet keskkonnas toimuva videovestluse kohta saadetakse igale kandideerijale tema e-posti aadressile.

Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:

  • motiveeritus õppida gümnaasiumis ja lisaks õpilase põhjendused õppesuuna valikul,
  • sotsiaalsed oskused (osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus,
  • koolikohustuse täitmine (puudumised ja põhjused).

Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse õpilast e-kirja teel. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist. Lõplik otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks põhikooli lõputunnistuse alusel hiljemalt 25. juuniks 2020.

10. klassi vastuvõtu kord (tavaolikorras)

Õpilase vastuvõtmise Pirita Majandusgümnaasiumisse otsustab kooli direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Tallinna Haridusameti juhataja 22.11.2016 käskkirjaga nr 1.-2/651 kinnitatud “Pirita Majandusgümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale”:

1. Õpilase 10. klassi vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või välisriigi õppeasutuse vastava haridustaseme omandanud õpilase vanem.
2. Õpilane võetakse 10. klassi vastu 9. klassi klassitunnistuse keskmise hinde, tasemetesti (matemaatika, eesti keel, inglise keel) tulemuste ja vestluse alusel.
3. Teavitamine gümnaasiumisse astumisest ja tasemetestile registreerumine toimub elektrooniliselt kooli kodulehe kaudu.
4. Tasemetesti koostavad kooli õppetoolide esindajad, ülesanded lähtuvad matemaatika, eesti keele ja inglise keele riiklikust õppekavast ning vastavad raskustasemelt põhikoolis õpitule.
5. Tasemetesti hindab direktori määratud vastuvõtukomisjon.
6. Õpilaskandidaatide tasemeteste säilitatakse uue õppeaasta alguseni ning igal kandidaadil on õigus oma tööga tutvuda.
7. Tasemetesti tulemuste ja 9. klassi klassitunnistuse keskmise hinde põhjal moodustub pingerida, mille alusel kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusele. Tasemetesti igast osatestist peab olema sooritatud vähemalt 60%.
8. Vestluse temaatika hõlmab õpilaskandidaadi õpimotivatsiooni, õppesuuna valiku põhjendust, suhtlemisoskust, üldkultuurilist maailmapilti, ühiskondlikku aktiivsust ning saavutusi.
9. Vastuvõetud õpilasi teavitatakse sellest e-posti teel 3 tööpäeva jooksul peale tasemetesti ja vestluse sooritamist.
10. Täiendavast vastuvõtust vabadele kohtadele teavitatakse kooli kodulehel.
11. Pirita Majandusgümnaasiumi 10. klassi ei võeta vastu õpilast, kelle põhikooli lõputunnistusel on „nõrk“ või „puudulik“ aasta-, eksami – või käitumishinne.

Esitatavad dokumendid 10. klassi õppima asumisel:
1. Sisseastuja isikut tõendav dokument;
2. Vanema isikut tõendav dokument;
3. Taotlus õpilase gümnaasiumiklassi astumiseks;
4. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
5. Õpilase põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
6. Väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

Õpilase 10. klassi astumisel sooritatava tasemetesti sisu ja sooritamine
1. Tasemetest sooritatakse Pirita Majandusgümnaasiumis direktori määratud vastuvõtukomisjoni liikmete juuresolekul.
2. Tasemetesti sooritamiseks on aega 60 minutit.
3. Tasemetestis on kõikide osatestide (eesti keel, matemaatika ja inglise keel) maht ja sisu proportsionaalselt võrdne.

Tasemetesti osatestide teemad

EESTI KEEL
Hääliku õigekiri.
Suure ja väikese algustähe õigekiri.
Kokku-,ja lahkukirjutamise õigekiri.
Käänded.
Pöördsõna käändelised ja pöördelised vormid.
Üldteadmised kirjakeelest, argikeelest, keelesugulusest, keeleuuendusest.
Kirjavahemärkide kasutamine.

INGLISE KEEL
Artikkel.
Nimisõna (mitmus, omastav kääne).
Omadussõna (võrdlusastmed).
Arvsõna (põhi- ja järgarvud).
Asesõna (enesekohased ja siduvad asesõnad).
Määrsõna (moodustamine, võrdlemine).
Tegusõna (reeglipärased ja ebareeglipärased vormid).
Ajavormid.
Modaaltegusõnad.
Kaudne kõne.
Käskiv kõneviis.
Kaudne kõne.
Tingimuslaused.
Eessõnad (ka enamkasutatavad eessõnalised väljendid).
Sõnade järjekord lauses.
Sõnatuletus.

MATEMAATIKA
Arvutamine.
Algebralised teisendused (lihtsustamine taandamine).
Võrrandi lahendamine (ruutvõrrand, murdvõrrand, lineaarvõrrand).
Funktsioonid.
Geomeetrimised kujundid.

Sule Menüü