Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtu ajakava 2022/23 õa


1.-27. märts 2022 – 10. klassi sisseastumiskatsetele registreerimine 

Avalduste esitamine Pirita Majandusgümnaasiumisse kandideerimiseks toimub selle LINGI kaudu.

Registreerimisavalduse lõppu tuleb lisada:

 • Hinneteleht vähemalt kahe trimestri/veerandi kokkuvõtvate hinnetega

Hinnetlehe faili saab esitada ainult pdf-formaadis. Faili nimi panna vormis: õpilaskandidaadi Perekonnanimi_Eesnimi.pdf

Juhendid hinnetelehe salvestamiseks leiab sellelt LINGILT

NB! Kooli saavad kandideerida 9. klasside õpilased, kelle käesoleva õppeaasta klassitunnistusel on kokkuvõtvad hinded positiivsed ning kes on õppinud võõrkeeletena inglise ja vene keelt.

 • Video – õpilaskandidaadi ingliskeelse enesetutvustusega

Videos tutvusta ennast, räägi oma huvidest ja hobidest ning selgita, miks tahad tulla õppima Pirita Majandusgümnaasiumisse. Inglise keele oskust hinnatakse video alusel ja põhikooli suulise lõpueksami hindamisjuhise põhjal.

Video pikkuseks on kuni 3 minutit ning see tuleb esitada mp4 või mov formaadis. Telefoniga filmides hoia telefoni horisontaalselt. Faili nimi salvesta kujul: Perekonnanimi_Eesnimi

Täiendavalt saab dokumente esitada kuni 17. aprillini 2022 registreerimise järel meilile saabuva kinnituskirja lõpus oleva lingi kaudu või e-postiga aadressil vastuvott@pmg.edu.ee


9. märts 2022 – Pirita Majandusgümnaasiumi infopäev

Infopäev toimub kolmapäeval, 9. märtsil algusega 15.00 Microsoft Teams keskkonnas. Tutvustame Pirita Majandusgümnaasiumit ja gümnaasiumi õppesuundi, räägime vastuvõtuprotsessist. Link infopäevale avaneb sellelt LINGILT

Infopäeva slaidiesitlust saab vaadata sellelt LINGILT.


18.-26. aprill 2022 – vestlused

Vestlused toimuvad Google Meet keskkonnas. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:

 • motiveeritus õppida gümnaasiumis ja lisaks õpilase põhjendused õppesuuna valikul,
 • sotsiaalsed oskused (osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus,
 • koolikohustuse täitmine (puudumised ja põhjused).

22. aprill 2022kooli kandideerimiseks testide sooritamine EIS keskkonnas.

Testid viiakse läbi HARNO poolt koordineeritud Eksamite Infosüsteemi (EIS) keskkonnas. Pirita Majandusgümnaasiumisse kandideerimiseks tuleb kindlasti sooritada eesti keele ja matemaatika test.  22. aprillil toimuvate testide tegemine toimub õpilase kodukoolis.

Testimiseks valmistumine:

Sisseastumistestile registreeritakse need õpilased, kes on esitanud tähtajaks (27. märts 2022) gümnaasiumisse sisseastumisavalduse. 16. aprillil saadetakse EISist kõigile testile registreeritud õpilastele e-kirjaga testi toimumise koht sellele e-posti aadressile, mis on kirjutatud gümnaasiumi kandideerimise avaldusele. Saadetud teadet saad vaadata ka EISis, see on näha peale sisselogimist nime juures.

Kui Su andmed on Harnosse esitatud gümnaasiumi sisseastumistestiks, registreeritakse Sind nii sisseastumistestile kui ka harjutustestile. Harjutustest sooritatakse kodus. 

Täpsemad juhendid valmistumiseks leiad sellelt LINGILT

Testide sooritamise ajakava EIS keskkonnas 22. aprillil:

10.00-12.00 eesti keel ja matemaatika

Testide lahendamiseks on aega 120 minutit. Test avatakse ja suletakse sooritajale automaatselt määratud kellaaegadel.

Testide sisu:

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale. Iga osa annab maksimaalselt 100 punkti.

Test sooritatakse iseseisvalt ja ilma abivahenditeta. Matemaatika testiosa ajal on lubatud taskuarvuti kasutamine (ei tohi kasutada nutiseadme kalkulaatorit, võib kasutada testimisarvuti kalkulaatorit). Mõlemas  testiosas saab liikuda ülesannete vahel edasi-tagasi.

Eesti keele valdkonnad:

 • lugemisülesanne;
 • kirjavahemärgistus;
 • vormiõpetus;
 • õigekiri.

Matemaatika teemad:

 • avaldiste lihtsustamine;
 • kirjalik arvutamine;
 • võrrandid, võrrandisüsteemid ja tekstülesanded;
 • protsentülesanded;
 • funktsioonid (pöördvõrdeline-, lineaar- ja ruutfunktsioon);
 • geomeetria (kolmnurk (sh Pythagorase teoreem), nelinurk, ring, kuup, risttahukas).

Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja vastuse esitamise oskust. Lubatud on taskuarvuti kasutamine.

Täiendavat infot testide korralduse kohta leiab sellelt LINGILT


22. juuni 2022 – viimane päev dokumentide esitamiseks õpilaskoha vastu võtmiseks

Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse õpilast e-kirja teel. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja lapsevanema allkirjastatud taotluse alusel (siit leiab LINGI vormile), mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist.

Otsust koolis õppima asumise kohta ootame õpilaskandidaatidelt hiljemalt 22. juunil kell 15.00.

Koolipoolne otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks põhikooli lõputunnistuse alusel hiljemalt 27. juunil 2022. NB! Juhul kui põhikooli lõpueksami tulemusi hinnatakse protsentides ja eksamitulemus jääb alla 50%, siis teisendatakse see mitterahuldavaks hindeks. 

Täiendavatele küsimustele vastab gümnaasiumi õppejuht Riina Tamm.
e-kiri: riina.tamm@pmg.edu.ee
telefon: 6 059 748


Sule Menüü