Õppesuund põhikoolis

Pirita Majandusgümnaasiumi kõikides kooliastmetes rakendame kooli majanduse õppesuunale ja põhiväärtustele (ettevõtlikkus, loovus, usaldusväärsus) tuginevat õppekava, kus kohustuslikele ainetele lisaks pakume mitmeid olulisi õppeaineid: digitund, majandusõpetus, inglise keel, vene keel, loodusõpetus, matemaatika ja eesti keel.

Majanduse õppesuund põhikoolis

I kooliastmes toimub majandusõpe lõimituna ainetundides Junior Achievementi programmi“ 7 sammu“ alusel.
II – III kooliastmes toimub majandusõpe eraldi tunnina 1 kord nädalas.

Toetamaks õppekava ja kaasaegset õpikäsitust toimuvad igal õppeaastal kõikides klassides aineteülesed õppekäigud (Riigimetsa Majandamise Keskus, Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektid, töötoad Mektorys jne).
Peame oluliseks toetavat hindamist, millest tulenevalt toimub I kooliastmes hinnangute andmine ja tagasisidestamine sõnaliselt, nii suuliselt kui kirjalikult kujundava hindamise põhimõttel. Kujundava hindamise eesmärgiks on lapse arengu toetamine, mis annab võimaluse õpilasele individuaalselt läheneda.
Meie kool on Lastekaitse Liidu poolt juhitava programmi “Kiusamisest vabaks!” pilootkool ja metoodikakeskus. I kooliastmes on kõik klassid liitunud programmiga „Kiusamisest vaba kool“. Selle süstemaatiliselt kasutatava metoodika eesmärgiks on nii klassis kui koolis positiivse ja toetava õpikeskkonna loomine ning salliva ja sõbraliku koolikultuuri saavutamine.

Haridus teeb vabaks – kasvata südant tarkuseni!

Sule Menüü