Avalik Teave

Pirita Majandusgümnaasiumi andmekaitsetingimused   

Pirita Majandusgümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest vastavalt direktori 21.12.2018 käskkirjale nr 1-3/11-p.
Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel
  • põhitegevuse täitmisel
  • õppetöö tugiteenuste osutamisel
  • lepingute täitmisel
  • nõusoleku alusel

Pirita Majandusgümnaasium  ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik, eKool).
Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee
Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesanne on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on kantselei juhataja. Kontakt: pmg@pmg.edu.ee

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.

Vastutav isik on Toomas Pikhof, pmg@pmg.edu.ee 

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamist Pirita Majandusgümnaasiumis reguleerib direktori 15.09.2023 käskkiri nr 1-2/12

2024. aasta ostumenetluste hangete läbiviijad  on kinnitatud direktori 23.05.2024 käskkirjaga nr 1-2/8

 Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta: hetkel vastavad teated puuduvad

Korruptsiooniennetuse juhendi koolidele leiate LINGIL

Tallinna Haridusameti korruptsiooni ennetamise  juhendi leiate LINGIL

Korruptsiooniennetuse veebikoolitused leiate LINGIL

Eelarvega seonduva teabe leiate Tallinna koduleheküljelt

Riigihanked on kättesaadavad riigihangete registrist

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad

Jõustunud kohtulahendid puuduvad

Täitmata ametikohad puuduvad. Kandideerijate CV-sid ja haridust tõendavate dokumentide koopiaid ootame aadressil pmg@pmg.edu.ee

Riiklik järelevalve

Õppe- ja kasvatustöö üle viib riiklikku järelevalvet läbi Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.
Ekspertide kontaktandmed on kättesaadavad ministeeriumi kodulehel www.hm.ee

Järelevalvet teostavad asutused

Päästeamet  https://www.rescue.ee/et
Tööinspektsioon https://www.ti.ee/
Terviseamet https://www.terviseamet.ee/et
Andmekaitse Inspektsioon https://www.aki.ee/et
Keeleamet https://www.keeleamet.ee/
Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet  https://ttja.ee/

Keskkonnaamet https://keskkonnaamet.ee/

Tallinna Haridusamet https://www.tallinn.ee/et/haridusamet

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel

Kooli dokumendid registreeritakse Tallinna ametiasutuste dokumendiregistris

Sule Menüü