Vastuvõtt 11. -12. klassi

Õpilase vastuvõtmise Pirita Majandusgümnaasiumisse otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Tallinna Haridusameti juhataja 10.01.2022 käskkirjaga nr T71/22/5 kinnitatud “Pirita Majandusgümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale”:

3.2. Vastuvõtt 11.12. klassi

3.2.1. Vastuvõtu tingimused

3.2.1.1. Pirita Majandusgümnaasiumi 11.12. klassi võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul. Infot vabadest õppekohtadest saab gümnaasiumi õppejuhilt.
3.2.1.2. Vastuvõtu võimalus PMG gümnaasiumiastmesse sõltub õpilase poolt varasemalt läbitud kursuste kattuvusest PMG gümnaasiumi õppekava põhi ja suunakursuste nimekirjaga. Erinevus kursuste nimekirjades võib olla kuni 2 kursust.

3.2.1.3. PMG 11.12. klassi ei võeta vastu õpilast, kes on eelnevalt kustutatud teise õppeasutuse gümnaasiumiõpilaste nimekirjast nõrga õppeedukuse või kodukorra rikkumise tõttu.

3.2.2. 11.12. klassi vastuvõtmine

3.2.2.1. Õpilase PMG gümnaasiumiõpilaste nimekirja vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või täisealine õpilane kirjaliku taotluse koos järgmiste dokumentidega:
õpilaskandidaadi isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;

vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);

ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

3.2.2.2. Esitatavad dokumendid välisriigi õppeasutusest õppima asumisel:

õpilaskandidaadi isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada täisealise õpilase poolt digitaalallkirjaga kinnitanud taotluse esitamise korral);

kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);

ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul, koos ametliku tõlkega eesti keelde;

välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri, koos ametliku tõlkega eesti keelde.

3.2.2.3. Taotluse vorm (Lisa 3. või Lisa 4.) on kättesaadav kooli kantseleis ja kodulehel.

3.2.2.4. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu PMG kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult eposti aadressile
pmg@pmg.edu.ee

 

 

Sule Menüü