Vastuvõtt 11. -12. klassi

Õpilase vastuvõtmise Pirita Majandusgümnaasiumisse otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Tallinna Haridusameti juhataja 22.11.2016 käskkirjaga nr 1.-2/651 kinnitatud “Pirita Majandusgümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale”:

1. Pirita Majandusgümnaasiumi 11. –12. klassi võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul.
2. Õpilase 11. -12. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem või täisealine õpilane kirjaliku taotluse koos määruses nõutud dokumentidega.
3. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Pirita Majandusgümnaasiumi kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli ametlikule e-posti aadressile pmg@pmg.edu.ee.
4. Õpilane võetakse Pirita Majandusgümnaasiumi 11. -12. klassi vastu tasemetesti ja vestluse tulemuse alusel.
5. Tasemetesti ülesanded lähtuvad matemaatika, eesti keele ja inglise keele riiklikust õppekavast ja vastavad raskustasemelt põhikoolis õpitule.
6. Tasemetesti koostavad kooli õppetoolide esindajad.
7. Tasemetesti hindab direktori määratud komisjon.
8. Tasemetesti läbimiseks on vajalik igast osatestist sooritada vähemalt 60%.
9. Õpilaskandidaatide tasemeteste säilitatakse uue õppeaasta alguseni ning igal kandidaadil on õigus oma tööga tutvuda.
10. Vestluse eesmärk on selgitada välja õpilaskandidaadi õpimotivatsioon, õppesuuna valik, suhtlemisoskus, üldkultuuriline maailmapilt, ühiskondlik aktiivsus ja saavutused ning selgitada õpilaskandidaadile koolielu puudutav.
11. Pirita Majandusgümnaasiumi 11. -12. klassi ei võeta vastu õpilast, kes on eelnevalt kustutatud teise õppeasutuse gümnaasiumiõpilaste nimekirjast nõrga õppeedukuse või kodukorra rikkumise tõttu.

Taotlus õpilase gümnaasiumiklassi astumiseks.

Esitatavad dokumendid 11. -12. klassi õppima asumisel:
1. sisseastuja isikut tõendav dokument  (ei tule esitada täisealise õpilase poolt e-allkirjastatud taotluse esitamisel);
2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendav dokument (ei tule esitada e-allkirjastatud taotluse esitamisel);
3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
4. väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
5. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva
õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
6. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamatu/hinnetelehe väljavõte jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

7. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Esitatavad dokumendid välisriigi õppeasutusest õppima asumisel:
1. sisseastuja isikut tõendav dokument  (ei tule esitada täisealise õpilase poolt e-allkirjastatud taotluse esitamisel);
2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendav dokument (ei tule esitada e-allkirjastatud taotluse esitamisel);
3. väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4. välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

Õpilase 11. -12. klassi astumisel sooritatava tasemetesti sisu ja sooritamine
1. Tasemetest sooritatakse Pirita Majandusgümnaasiumis direktori määratud vastuvõtukomisjoni
liikmete juuresolekul.
2. Tasemetesti sooritamiseks on aega 60 minutit.
3. Tasemetestis on kõikide osatestide (eesti keel, matemaatika ja inglise keel) maht ja sisu
proportsionaalselt võrdne.

Tasemetesti osatestide teemad

EESTI KEEL

11. ja 12. klass
Hääliku õigekiri.
Suure ja väikese algustähe õigekiri.
Kokku- ja lahkukirjutamise õigekiri.
Kirjavahemärkide kasutamine.
Käänded.
Pöördsõna käändelised ja pördelised vormid.

INGLISE KEEL

11. ja 12. klass
Artikkel.
Nimisõna (mitmus, omastav kääne).
Eessõnad, eessõnade kasutamine.
Asesõnad.
Küsisõnad, küsimuste esitamine lause liikmete kohta.
Modaaltegusõnad.
Sidesõnad.
Ajavormid, isikuline, umbisikuline tegumood.
Kaudne kõne.
Be used, used to.

MATEMAATIKA

11.klass
Arvuhulgad. Avaldised.
Võrrandid ja võrrandisüsteemid. Võrratused
Trigonomeetria (kolmnurga lahendamine, nurga trigonomeetrilised funktsioonid).
Vektor tasandil.
Joone võrrand (sirge võrrand, ringjoone võrrand).

12. klass
Tõenäosus. Statistika.
Eksponentvõrrandid. Logaritmvõrrandid.
Trigonomeetrilised võrrandid.
Tuletised, tuletise rakendused.
Funktsiooni uurimine.

Sule Menüü