Õppekorraldus digiõppepäevadel

 1. Digiõppel olevate klasside õppetöö korraldamise aluseks on PMG tunniplaan.
 2. Aineõpetajal on õigus e-õppes tundide läbiviimiseks valida sobivad meetodid, aktiivõppe tegevused või e-keskkonnad vastavalt PMG õpikeskkondade, arvutite ja arvutiklassi kasutamise korrale. Digiõppepäeval võib läbi viia ka õppekäike ja projektõpet.
 3. Algava päeva õppetöö tegevusjuhised märgitakse eKooli tunnikirjeldusse hiljemalt kell 8.00 hommikul.
 4. Gümnaasiumi valikkursused, milles osalevad erinevate klassiastmete õpilased toimuvad iganädalaselt kontaktõppes.
 5. Kui gümnaasiumi õpetaja on planeerinud videotunni ja sellele järgneb kontaktõppes toimuv valikkursuse tund, võivad õpilased kooli tulla videotunni alguseks, et mitte hilineda valikkursuse tundi.
 6. Õpilaste hindamine toimub PMG hindamisjuhendi alusel.
 7. Õppetööst puudumisest teavitamine toimub PMG kodukorra alusel.
 8. Videotunnis osalemise reeglid õpilasele:
 • Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.
 • Videotundi siseneb õpilane alati oma koolikontoga.
 • Õpilane ei jaga videotunni linki kõrvaliste isikutega ega salvesta tunde.
 • Õpilane asub videotundi logima 5 minutit enne tunni algust, et veenduda tehniliste vahendite (internetiühendus, kaamera, mikrofon) töökorras olekus ning vältida tunni alguse venimist.
 • Videotunnis osaleb õpilane sisse lülitatud kaameraga. Kaamera võib kinni panna, kui õpetaja selleks nõusoleku annab.
 • Videotunnis osalemiseks valitakse vaikne ruum või kasutatakse kõrvaklappe ja mikrofoni.
 • Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.
 • Videotunni vestlusalas (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud teemadel.
 • Õpilane lahkub videotunnist alles pärast seda, kui õpetaja on andnud selleks loa.
 • Õpilane ei tegele videotunni ajal õppetööväliste tegevustega (söömine, mängimine jne).
 • Viisakusreeglid kehtivad ka videosuhtluses – tundi ilmutakse viisakas riietuses, vestlusruumi sisenedes tervitatakse ja lahkudes jäetakse hüvasti.
Sule Menüü