Tervisenõukogu

Ametinimi Nimi Telefon E-kiri
Esimees, õpetaja Mart Vigla Mart.Vigla@pmg.edu.ee
Esimehe asetäitja, õpetaja Ruth Vaik-Luga Ruth.Vaik-Luga@pmg.edu.ee
Liige, psühholoog Silvi-Kersti Johannson 623 9038 Silvi-Kersti.Johannson@pmg.edu.ee
Liige, sotsiaalpedagoog Kai Mägi Kai.Magi@pmg.edu.ee
Liige, õpetaja Marge Nõmm Marge.Nomm@pmg.edu.ee
Liige, huvijuht Eve Reinola 605 9746 Eve.Reinola@pmg.edu.ee
Liige, medõde Laire Ottender 56256604 Medode@pmg.edu.ee
Liige, õpilane Mirell Säärekõnno Mirell.Saarekonno@pmg.edu

Tervisenõukogu tegevus

Tervisenõukogu tegevuse eesmärk koolis on korraldada ja suunata sihipäraselt tegevusi, mis on vajalikud õpilaste tervislikuks ja turvaliseks arenguks ja kasvuks.

Pirita Majandusgümnaasiumi tervisenõukogu seab igal õppeaastal sihid eesmärgiga mõjutada koolikeskkonda ja koolipere tervisekäitumist ja turvalisust, kohtub töökoosolekutel ja hindab korrapäraselt oma tegevuse tulemuslikkust. PMG tervisenõukogu teeb ettepanekuid kooli tervisedenduse, haiguste ennetamise, tervishoiu, tervisekaitse ja turvalisuse parandamiseks kooli juhtkonnale ja õpetajaskonnale, kavandab tegevusi õpilastele ja lapsevanematele, osaleb kooli arendustegevuses.

Õpilastele ja koolitöötajatele suunatud ennetustegevuste hulka kuuluvad erinevad üritused ja tegevused, mille eesmärgiks on mõjutada koolipere mõtteviisi ja tegutsemist selliselt, et Pirita Majandusgümnaasiumis valitseks sõbralik, turvaline ja terveid eluviise hindav õhkkond.

Pirita Majandusgümnaasium kuulub Tervist Edendavate koolide võrgustikku. Meie õpilased on osalenud mitmetes projektides ja konkurssidel nagu „Suitsuprii klass“ , „Kaitse end ja aita teist!“, „Kiusamisest vaba kool!“, „Helkuriprojekt“, „Veeohutus“ jt.

Tervisenõukogu teeb koostööd kooli juhtkonna, õppetoolide ja teiste allüksustega ning kooliväliste tervise- ja turvalisuse valdkonna spetsialistide, asutuste ja organisatsioonidega.

Pirita Majandusgümnaasiumi Tervisenõukogu tegevuskava 2023/24

  • Koolipere ühendav tervislik liikumisvõistlus Kevadsamm 2024
  • Tervise päev (Südamenädal aprillis 2024)
  • Järgida Koolirahu lepingust tulenevaid kohustusi
  • Monitoorida koolitoidu kvaliteeti
  • Külastada Kooli Tervisenõukogu lähemal või kaugemal
  • Helkurpuu ehtimine ja algklasside lapsevanematele helkurite meisterdamine
  • Liikumisvõimaluste pakkumine õpetajatele koolivaheaegadel
Sule Menüü