Vastuvõtt 2.-9. klassi

Õpilase vastuvõtmise Pirita Majandusgümnaasiumisse otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Tallinna Haridusameti juhataja 10.01.2022 käskkirjaga nr T71/22/5 kinnitatud “Pirita Majandusgümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale”.

2.3. Vastuvõtt 2.9. klassi

2.3.1. Pirita Majandusgümnaasiumi 2.9. klassi võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul. Infot vabadest õppekohtadest saab põhikooli õppejuhilt.
2.3.2. Esitatud taotlusi käsitletakse nende laekumise järjekorras.

2.3.3. Õpilase 2.9. klassi õpilaste nimekirja arvamiseks esitab vanem koolile kirjaliku
taotluse koos järgmiste dokumentidega:

õpilaskandidaadi isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või
tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;

vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule
esitada digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);

ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva
õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning
hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist
välja õppeveerandi kestel.

2.3.4. Esitatavad dokumendid välisriigi õppeasutusest õppima asumisel:

õpilaskandidaadi isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või
tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada täisealise õpilase poolt
digitaalallkirjaga kinnitanud taotluse esitamise korral);

vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule
esitada digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);

ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul, koos ametliku
tõlkega eesti keelde;

välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendav dokument või selle
ametlikult kinnitatud ärakiri, koos ametliku tõlkega eesti keelde.

2.3.5. Taotluse vorm (Lisa 2.) on kättesaadav kooli kantseleis ja kodulehel.

2.3.6. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu PMG kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult
kooli ametlikule eposti aadressile
pmg@pmg.edu.ee

 

 

Sule Menüü