Vastuvõtt 2.-9. klassi

Õpilase vastuvõtmise Pirita Majandusgümnaasiumisse otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Tallinna Haridusameti juhataja 22.11.2016 käskkirjaga nr 1.-2/651 kinnitatud “Pirita Majandusgümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale”.

Pirita Majandusgümnaasiumi 2. –9. klassi võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul. Õpilase vastuvõtmiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse ja dokumendid, mis võetakse vastu Pirita Majandusgümnaasiumi kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli e-posti aadressile pmg@pmg.edu.ee.

Esitatavad dokumendid 2. -9.klassi õppima asumisel:
1. Taotlus õpilase 2.-9. klassi astumiseks ning õpilase isikut tõendava dokumendi koopia;

2. vanema isikut tõendava dokumendi koopia (ei tule esitada digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
3. nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
4. tervisekaardi väljavõte;
5. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ja õpilasraamatu väljavõte jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
6. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpilasraamatu väljavõte ning hinneteleht jooksva trimestri või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja trimestri kestel.

Esitatavad dokumendid välisriigi õppeasutusest õppima asumisel:
1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada täisealise õpilase poolt digitaalallkirjaga kinnitanud taotluse esitamise korral);
2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (ei tule esitada digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4. välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

Sule Menüü