Vastuvõtt 2.-9. klassi

Õpilase vastuvõtmise Pirita Majandusgümnaasiumisse otsustab direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Tallinna Haridusameti juhataja 22.11.2016 käskkirjaga nr 1.-2/651 kinnitatud “Pirita Majandusgümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale”.

Pirita Majandusgümnaasiumi 2. –9. klassi võetakse õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul. Õpilase vastuvõtmiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse jm dokumendid, mis palume saata e-allkirjastatult kooli e-posti aadressile pmg@pmg.edu.ee.

Esitatavad dokumendid 2. -9. klassi õppekoha taotlemisel:

  1. Taotlus õpilase 2.-9. klassi astumiseks, hinnetelehe ja/või klassitunnistuse koopia ning õpilase isikut tõendava dokumendi koopia

Esitatavad dokumendid 2. -9. klassi õppima asumisel:

  1. Kinnitatud õpilasraamatu väljavõte ning hinneteleht jooksva trimestri või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja trimestri kestel.
  2. Kinnitatud klassitunnistus ja õpilasraamatu väljavõte jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  3. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks;

Esitatavad dokumendid välisriigi õppeasutusest õppima asumisel:
1. Sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia (ei tule esitada täisealise õpilase poolt e-allkirjaga kinnitanud taotluse esitamise korral);
2. Kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi koopia (ei tule esitada e-allkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
3. Välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

Sule Menüü