Võõrkeelte ainevaldkondlik lõiming Pirita Majandusgümnaasiumis ja Sisekaitseakadeemias

21.08.17 – 01.03.18 toimub Pirita Majandusgümnaasiumi ja Sisekaitseakadeemia, ühisprojekt „Võõrkeelte ainevaldkondlik lõiming Pirita Majandusgümnaasiumis ja Sisekaitseakadeemias“. Projekt kestab 2019. aasta jaanuarini, seda rahastab SA Innove kaudu Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ning juhib Pirita Majandusgümnaasium.

Koolid teevad koostööd õppijate võõrkeelte oskuse arendamiseks, õpimotivatsiooni tõstmiseks ning noorte maailmavaate ja tulevikunägemuse avardamiseks. Kõik kolme järgneva aasta jooksul läbi viidavad tegevused on olemuselt aktiivõppe vormis ning suunatud võõrkeelte lõimimisele majandus- ja sisejulgeoleku valdkonna ainetega. Loomulikult pööratakse tähelepanu ka sotsiaalsetele oskustele nagu suhtlemisoskus, koostööoskus jne. Näiteks toimuvad mõttekojad, töö- ja tudengivarjupäevad, ühised võõrkeelte tunnid ja võõrkeelsed ainetunnid. Kasutatakse Sisekaitseakadeemia simulatsiooniklassi, kus on võimalik virtuaalselt läbi viia erinevaid rollimänge ja situatsioonide lahendamise õppuseid. Projekti viimasel poolaastal valmistutakse ühistes töörühmades Pirita Majandusgümnaasiumi traditsiooniliseks majanduskonverentsiks, mis 2019. aastal on pühendatud keeleoskuse olulisusele majanduselus. Noored saavad võimaluse esineda võõrkeelsete ettekannetega kõrvuti oma eriala parimate spetsialistide ja arvamusliidritega.

Kõiki neid tegevusi valmistavad ette ja viivad läbi koolide keeleõpetajad-õppejõud, keda toetavad juhtkonnaliikmed ja lõimitavate ainevaldkondade õpetajad. Lisaks keeleõppe tõhustamisele vahetatakse parimaid praktikaid õppetegevuse mitmekesistamisel. Õpetajate ja õppejõudude koostöö viib ühisosa leidmisele erinevates valdkondades. Gümnasistid saavad kõrgkoolikogemuse ja arusaama edasiõppimise vajalikkusest, kõrgkoolide nõudmistest ja tulevikuväljavaadetest Eesti ainsas sisejulgeolekualast kõrgharidust andvas koolis, mis lisaks kõigele on kodukoolile nii lähedal. Seega on tegemist mitte pelgalt kahe meie linnaosa kooli ühekordse koostööprojektiga, vaid loodetavasti leitakse ühised väärtused erinevates valdkondades ning koostöö jätkub veel pikkade aastate jooksul.

Sule Menüü