Tervisenõukogu tegevus

Tervisenõukogu tegevuse eesmärk koolis on korraldada ja suunata sihipäraselt tegevusi, mis on vajalikud õpilaste tervislikuks ja turvaliseks arenguks ja kasvuks.

Pirita Majandusgümnaasiumi tervisenõukogu seab igal õppeaastal sihid eesmärgiga mõjutada koolikeskkonda ja koolipere tervisekäitumist ja turvalisust, kohtub töökoosolekutel ja hindab korrapäraselt oma tegevuse tulemuslikkust. PMG tervisenõukogu teeb ettepanekuid kooli tervisedenduse, haiguste ennetamise, tervishoiu, tervisekaitse ja turvalisuse parandamiseks kooli juhtkonnale ja õpetajaskonnale, kavandab tegevusi õpilastele ja lapsevanematele, osaleb kooli arendustegevuses.

Õpilastele ja koolitöötajatele suunatud ennetustegevuste hulka kuuluvad erinevad üritused ja tegevused, mille eesmärgiks on mõjutada koolipere mõtteviisi ja tegutsemist selliselt, et Pirita Majandusgümnaasiumis valitseks sõbralik, turvaline ja terveid eluviise hindav õhkkond.

Pirita Majandusgümnaasium kuulub Tervist Edendavate koolide võrgustikku. Meie õpilased osalevad mitmetes projektides ja konkurssidel nagu „Suitsuprii klass“ , „Kaitse end ja aita teist!“, „Kiusamisest vaba kool!“, „Helkuriprojekt“, „Veeohutus“ jt.

Tervisenõukogu teeb koostööd kooli juhtkonna, õppetoolide ja teiste allüksustega ning kooliväliste tervise- ja turvalisuse valdkonna spetsialistide, asutuste ja organisatsioonidega.

Sule Menüü