1. märtsil algas 1. klassi koolikohtade määramise avalduste vastuvõtt

Õpilased määrab esimestesse klassidesse Tallinna Haridusamet, kes valib elukohajärgse kooli, arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab lapsevanem esitada 1.-15. märtsini kas eKooli kaudu või paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus).  Info ja juhised esimesse klassi astumiseks leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt.  

Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid määratud elukohajärgsest koolist.

Tallinna Haridusameti poolt koolikoha Pirita Majandusgümnaasiumisse määramisest teavitatud vanemal tuleb koolile kolme nädala jooksul ehk hiljemalt 10. juuniks teatada lapse koolikoha vastuvõtmisest (või loobumisest) kas eKooli keskkonnas või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning esitada koolile taotlus lapse esimesse klassi astumiseks. Alates 11. juunist algab vabaks jäänud esimeste klasside õppekohtade komplekteerimine kooli kantseleisse esitatud taotluste ajalise järjekorra alusel.

Kooli astumise taotlusi jm dokumente võetakse kantseleis vastu E-R kell 9.00-15.00 või saadetuna e-allkirjastatult kooli e-posti aadressile pmg@pmg.edu.ee. Info telefonil 6239019.

Hiljemalt 28. augustiks palume esitada:

  1. Lapse tervisekaardi väljavõtte (selle olemasolul)
  2. Koolivalmiduskaardi (selle olemasolul).

Vastuvõetud õpilaskandidaatidest komplekteerime kolm esimest klassi taotluste saabumise järjekorras. eKoolis saab lapsevanema õigusi taotleda alates 1. septembrist, kui laps kantakse õpilaste nimekirja.

Info PMG esimeste klasside lapsevanematele on leitav selle LINGI kaudu.

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü