Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtu ajakava 2021/22 õa

5.-19. veebruar 2021 – gümnaasiumi tutvustus PMG 9. klassidele klassijuhatajatundides.

16. veebruar 2021 – gümnaasiumi videotutvustuse avaldamine väljastpoolt PMGd gümnaasiumisse kandideerivatele õpilastele. Video leiate vajutades lingile: Tere tulemast Pirita Majandusgümnaasiumisse!

6.-21. märts 2021 – kooli astumiseks AVALDUSTE REGISTREERIMINE. Link registreerimiseks avaneb SIIN

NB! Vajalik on eKoolist või Studiumist alla laetud klassitunnistuse pdf, kus näha tunnistuse esitaja nimi ja vähemalt 2 veerandi/trimestri hinded. Palun pdfi nimeks panna selle esitaja nimi.

16. aprill 2021TESTIDE SOORITAMINE EIS KESKKONNAS.

Testide korralduse

AJAKAVA 16. aprillil:

10.00-11.00 matemaatika

11.15-12.15 eesti keel

TESTIDE SISU:

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale. Iga osa annab maksimaalselt 100 punkti.

Matemaatika teemad:

 • avaldiste lihtsustamine;
 • kirjalik arvutamine;
 • tekstülesanded;
 • protsentülesanded;
 • funktsioonid (pöördvõrdeline-, lineaar- ja ruutfunktsioon);
 • geomeetria (kolmnurk (sh Pythagorase teoreem), nelinurk, ring, kuup, risttahukas).
  Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja vastuse esitamise oskust. Lubatud on taskuarvuti kasutamine.

Eesti keele valdkonnad:

 • morfoloogia;
 • täheortograafia;
 • interpunktsioon ja sõnavara;
 • teksti mõistmine.

21.-23. aprill 2021VESTLUSED.

Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:

 • motiveeritus õppida gümnaasiumis ja lisaks õpilase põhjendused õppesuuna valikul,
 • sotsiaalsed oskused (osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus,
 • koolikohustuse täitmine (puudumised ja põhjused).

Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse õpilast e-kirja teel nädal peale vestluste lõppu.

25. juuni 2021 – vastuvõetute lõpliku nimekirja kinnitamine.

Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist. Lõplik otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks põhikooli lõputunnistuse alusel hiljemalt 25. juunil 2021.

Täiendavatele küsimustele vastab gümnaasiumi õppejuht Riina Tamm

e-kiri: riina.tamm@pmg.edu.ee

telefon: 6 059 748

Share on facebook
Jaga uudist
Sule Menüü