10. klassi vastuvõtu kord

Õpilase vastuvõtmise Pirita Majandusgümnaasiumisse otsustab kooli direktor vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ ning Tallinna Haridusameti juhataja 10.01.2022 käskkirjaga nr T71/22/5 kinnitatud “Pirita Majandusgümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale”:

3.1.Vastuvõtt 10. klassi

3.1.1. Vastuvõtu tingimused

3.1.1.1. Kooli saavad kandideerida 9. klasside õpilased, kelle käesoleva õppeaasta
klassitunnistusel on kokkuvõtvad hinded positiivsed ning kes on õppinud võõrkeeletena
inglise ja vene keelt.

3.1.1.2. Kui õpilaskandidaat on vajaliku haridustaseme omandanud välisriigis ja/või ei ole
õppinud eesti keelt Bkeelena, peab kooli kandideerimiseks esitama B2 keeleoskustaseme
tunnistuse.

3.1.1.3. Õpilane võetakse 10. klassi vastu 9. klassi klassitunnistuse keskmise hinde,
tasemetesti (matemaatika, eesti keel, inglise keel) ja vestluse tulemuste alusel.

3.1.2. Sisseastumistesti ja vestluse korraldus

3.1.2.1. Vastuvõtuprotsessi ajakava avalikustatakse kooli veebilehel ja infostendil hiljemalt
esoleva aasta 1. märtsiks.

3.1.2.2. Sisseastumistestidele registreerumine toimub veebikeskkonnas, mille aadress
avaldatakse kooli kodulehel alajaotuses Vastuvõtt 10. klassi.

3.1.2.3. Testidele registreerumiseks tuleb täita avaldus ja esitada 9. klassi hinneteleht
poolaasta või kahe esimese trimestri hinnetega.

3.1.2.4. Kool kasutab õpilaskandidaatide taseme testimiseks Eksamite infosüsteemi (edaspidi
EIS) keskkonna sisseastumisteste. Kui EIS vajalikku testi ei paku, koostavad tasemetesti
kooli vastava õppetooli esindajad.

3.1.2.5. Sisseastumistestide ülesanded lähtuvad matemaatika, eesti keele ja inglise keele
riiklikust õppekavast ning vastavad raskustasemelt põhikoolis õpitule.

3.1.2.6. Tasemeteste hindab direktori määratud komisjon

3.1.2.7. Kooli koostatud ja läbiviidud tasemeteste säilitatakse uue õppeaasta alguseni ning igal
kandidaadil on õigus oma tööga tutvuda. EIS keskkonnas sooritatud sisseastumistestidega
tutvumine toimub vastavalt EISi kasutuskorrale.

3.1.2.8. Tasemetesti tulemuste ja 9. klassi klassitunnistuse keskmise hinde põhjal moodustub
pingerida, mille alusel kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusele.

3.1.2.9. Kutse vestlusele või teade vestlusele mitte pääsemise kohta saadetakse testidele
registreerumisel esitatud eposti aadressil.

3.1.2.10. Vestluse temaatika hõlmab õpilaskandidaadi õpimotivatsiooni, õppesuuna valiku
hjendust, suhtlemisoskust, üldkultuurilist maailmapilti, ühiskondlikku aktiivsust ning
saavutusi.

3.1.2.11. Tasemetestide tulemuste (1/3 lõppsummast), 9. klassi klassitunnistuse keskmise
hinde (1/3 lõppsummast) ja vestluse (1/3 lõppsummast) tulemuste alusel moodustub
pingerida, mille alusel toimub PMGsse vastuvõtmine

3.1.3. 10. klassi vastuvõtmine

3.1.3.1. Pirita Majandusgümnaasiumi õpilaste nimekirja ei võeta õpilaskandidaati, kelle
põhikooli lõputunnistusel on „nõrk“ või „puudulik“ aasta, eksami või käitumishinne.

3.1.3.2. Vastuvõetavate õpilaste nimekirja ei arvata õpilaskandidaati, kelle puhul selgub, et ta
on esitanud tahtlikult valeinformatsiooni või on kasutanud sisseastumistestide
lahendamisel kõrvalist abi.

3.1.3.3. PMG õpilaste nimekirja vastuvõetud ja nimekirjast välja jäänud õpilaskandidaate
teavitatakse sellest eposti teel hiljemalt 26. juunil.

3.1.3.4. Täiendavast vastuvõtust vabadele kohtadele teavitatakse kooli kodulehel alates 22.
augustist.

3.1.3.5. Õpilaskandidaadi kooli õpilaste nimekirja vastuvõtmiseks esitab vanema
allkirjastatud taotluse ja allpool loetletud dokumendid hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist, kuid mitte hiljem kui 26. juunil.

3.1.3.6. Kooli õpilaste nimekirja kandmiseks vajalikud dokumendid:

taotlus 10. klassi vastuvõtmiseks (majandus- või loomeettevõtluse suund) ja isikuandmete töötlemise nõusolek; põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopiad.

3.1.3.8. Taotlus ja dokumendid palume üles laadida sisseastumine.ee

Sule Menüü